Thẻ: học vẽ sáng tác

  • HỌC VẼ SÁNG TÁC MẤT BAO LÂU?

    Học vẽ có khó không? Muốn vẽ sáng tác mất bao lâu? Học vẽ có cần một quá trình dài hơi và chỉ dành cho những người có năng khiếu??? Thật chất, học vẽ không có khái niệm “xong” mà nó phụ thuộc vào bạn có hài lòng hay chưa?  Nên thời gian ngắn hay…